151013RealTest_H8A9422”Med vår egen förvaltningsmodell kan vi ta ett brett förvaltningsansvar”

Sedan starten 2003 har RealTests tjänsteerbjudande stegvis breddats. Det är flera faktorer som drivit på den utvecklingen. Våra nära kundrelationer och långsiktigheten i samarbetet gör att kunderna ger oss ett allt större ansvar. En viktig faktor är också den snabba teknikutvecklingen och den ökade komplexiteten i många system.

Kraven på den förvaltningsfas som tar vid efter att ett utvecklingsprojekt resulterat i ett driftsatt system har blivit högre. Dagens system måste ständigt vidareutvecklas och för det behövs kompetens, resurser och en proaktiv förvaltningsstrategi. Betydelsen av en bra förvaltning understryks också av det faktum att den största delen av totalkostnaden för ett nytt system ligger på förvaltnings- och inte på utvecklingsfasen.

Samtidigt vill våra kunder många gånger fokusera på sin kärnverksamhet. Lika naturligt som det är att anlita en extern partner för olika utvecklingsprojekt, lika naturligt tycker vi det ska vara att ett samarbete förlängs och går över i en förvaltningsfas. Det är också därför RealTest har utökat erbjudandet med en egenutvecklad, flexibel och proaktiv förvaltningsmodell.

”Höga kvalitetskrav kräver en aktiv förvaltning”

I en verksamhet som saknar en organisation med en tydlig ansvarsfördelning för det löpande förvaltningsarbetet finns det allt en risk för kvalitetsbrister, otillräcklig kontroll, bristande underhåll och vidareutveckling av ett system.

Med RealTests förvaltningsmodell kan vi lägga grunden för ett samarbete som styr upp hela förvaltningsprocessen och som också skapar ett engagemang i vår kunds organisation för förvaltningsfrågorna.

151013RealTest_H8A9168”Kundanpassad utbildning som skapar engagemang och medvetenhet

Med snart femton års erfarenhet av arbete med test- och mätsystem, inbyggda system, kvalitetssäkring samt system- och produktutveckling för krävande industrikunder finns det en både bred och djup kunskapsbank hos RealTests medarbetare. Vi delger oss gärna av den kunskapen!

Precis som för våra tjänster kan vi skräddarsy utbildningstillfällen som är direkt anpassade till vår kunds behov. Ett exempel är runt förvaltningsprocessen och de krav som ställs för att en proaktiv förvaltningsstrategi ska kunna förverkligas. Våra specialister inom test- och mätsystem och kvalitetssäkring kan också leda utbildningar som bidrar till en värdefull kompetensutveckling och ett ökat engagemang i kundens organisation.

Vår förvaltning i korthet

  • Standardiserade och flexibla avtalsmallar som enkelt kan kundanpassas
  • Ett tydligt definierat Service Leve Agreement (SLA)
  • En förvaltningsansvarig hos RealTest samordnar arbetet i en förvaltningsgrupp
  • En kundanpassad process för att fånga upp och delge utvecklingsidéer
  • Rådgivning i beslutsprocessen vid rangordning av idéer

RealTest_Symbol_PANTONE_187_CKontakta oss gärna så berättar vi mer!