”Vår flexibla arbetsmodell utgår från agila arbetsmetoder, öppenhet och kundfrihet”

151013RealTest_H8A9047På RealTest arbetar vi kundnära och med en tät kunddialog. Kunderna ger oss stort förtroende och många gånger stort ansvar för viktiga projekt. Våra kunder är verksamma i branscher där förändringstempot ofta är högt, kraven på projektresultat tuffa och utvecklingstempot intensivt.  För oss är det självklart att kunna erbjuda samarbetsformer som matchar denna verklighet. Det är också därför vi har en arbetsmodell som utgår från ett kundinriktat helhetsperspektiv och som bygger på flexibilitet, agila arbetsmetoder, transparens och kundfrihet. Vi strävar alltid efter att få till ett flexibelt samspel med våra kunder. Det gäller både i långsiktiga projekt där vi har ett helhetsansvar och vid mer avgränsade projektinsatser. Ibland är förändringstempot hos våra kunder så högt att det krävs snabba omställningar under pågående projekt. Då vi har lång erfarenhet av agila arbetsmetoder är det naturligt för oss att agera flexibelt och anpassa oss till nödvändiga förändringar i en ursprunglig projektspecifikation.

RT_UtvecklingsprocessVi är också flexibla i betydelsen att våra kunder kan anlita oss om det krävs förstärkning under ett visst skede av ett projekt, och vi har alla de resurser som krävs för att agera som en smidig kompetens- och resurspool. Det är alltid en stimulerande utmaning när vi får ett helhetsansvar som täcker in alla steg av ett projekt. Samtidigt är vi medvetna om att mer avgränsade insatser kan ha ett stort kundvärde. Vi kan hjälpa till att få ny fart i projekt som stannat av eller tappat tempo. Andra gånger kan vi bidra med idéer och kompetens som tillför ny innovativ energi under en utvecklingsfas. Vår arbetsmodell ger ett starkt stöd både för långsiktiga helhetsåtagande och mer avgränsade insatser.

”En kompetensmeny med många kombinationsmöjligheter”

Hur våra kompetenser och resurser ska anpassas till ett specifikt kundbehov avgörs ofta av en inledande arbetsprocess som är en viktig del av arbetsmodellen. Tillsammans med våra kunder gör vi bland annat nuläges- och börlägesanalyser med tydliga målbilder, definierar vårt ansvar och de tjänster som ska ingå, bestämmer rollfördelning, fastställer leveransinnehåll och formerna för ett eventuellt förvaltningsåtagande. 151013RealTest_H8A8964Kompetensen hos RealTest medarbetare kan liknas vid en kompetensmeny som ger våra kunder många olika kombinationsmöjligheter i alla led från kravinsamling till slutleverans. Några av de roller vi kan ha är som projektledare, kravledare, kravutvecklare, designers, utvecklare, konstruktörer, testplanerarare och testledare. Med stöd från arbetsprocessen och vår arbetsmodell är det enkelt för våra kunder att bemanna varje projekt så optimalt som möjligt. Det är också därför vi har kundfrihet som en viktig hörnsten och trygghetsfaktor. Vill vår kund ta in egna resurser eller en annan leverantör för en del av ett projekt ger vi fullt stöd för det. Vi är prestigelösa och tror på öppenhet och ömsesidig transparens som viktiga förutsättningar för ett effektivt samarbete och bra projektresultat!

RealTest_Symbol_PANTONE_187_CKontakta oss gärna så berättar vi mer!

RealTest arbetsmodell i korthet…

”Vi arbetar agilt” – RealTest medarbetare har lång erfarenhet av agila arbetssätt som Scrum, Lean, Kanban mfl.

”Vi är flexibla” – Våra kunder kan anlita oss för hela eller delar av ett projekt. Vi kan snabbt tillföra extra kompetens och resurser i pågående projekt.

”Vi erbjuder kundfrihet” – Våra kunder är aldrig låsta vid att vi ska ha ansvar för nästa steg i ett projekt. Vår kund tar besluten och vi vet att ett högt förändringstempo kräver att vi snabbt kan ställa om till nya krav och behov.

”Vi värdesätter öppenhet” – Öppenhet och transparens är viktigt både för oss och RealTests kunder. Våra kunder har alltid full insyn i pågående projekt.

”Vi tycker om en tät kunddialog” – På RealTest arbetar vi kundnära. För oss är en tät kunddialog viktigt och med bra kommunikation gör vi våra kunder delaktiga i allt vi gör.